ภาพถ่ายทุกภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง "หมู่บ้านเลิศอุบล3"

ภาพภายในบ้านชั้น 1

ภาพถ่ายทุกภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง "หมู่บ้านเลิศอุบล3"

ภาพภายในบ้านชั้น 2

ภาพถ่ายทุกภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง "หมู่บ้านเลิศอุบล3"

ภาพบริเวณรอบบ้าน

ภาพถ่ายทุกภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง "หมู่บ้านเลิศอุบล3"

ภาพบริเวณรอบหมู่บ้าน(Map) "หมู่บ้านเลิศอุบล3"